การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่บนถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 ซึ่งได้กำหนดให้มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัด

      จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ทางภาคเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้ง (ละติจูด) ที่ 17 องศา 38 ลิปดา – 19 องศา 48 ลิปดาเหนือและเส้นแวง (ลองติจูด) ที่ 97 องศา 20 ลิปดา – 98 องศา 39 ลิปดาตะวันออกซึ่งห่างจากกรุงเทพมหานครมากที่สุดในภาคเหนือ มีระยะทางประมาณ 924 กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 7,925,812.5 ไร่  ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือและเป็นอันดับ 7 ของประเทศมีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 250 กิโลเมตรและกว้างประมาณ 95 กิโลเมตร มีอาณาเขตพรมแดนติดต่อกับสหภาพพม่าทุกอำเภอถึง 483 กิโลเมตรเป็นพรมแดนที่เป็นพื้นดินประมาณ 326 กิโลเมตร พรมแดนแม่น้ำสาละวิน 127 กิโลเมตร และแม่น้ำเมยประมาณ 30 กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

       ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่ารวม 3 รัฐ คือ รัฐฉานตอนใต้ รัฐคะยา และรัฐกอทูเล โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตกแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำเมย เป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศ

       ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จ.ตากโดยมีแม่น้ำยวมและแม่น้ำเงาเป็นแนวเขตจังหวัด

       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.แม่ริม อ.แม่แจ่ม อ.ฮอด และอ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกลางและเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นแนวเขตจังหวัด