การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

ความเป็นมา

1. หลักการและเหตุผล
                         ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ สนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหาในเชิงพื้นที่ สามารถนำเข้า ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภา  เช่น การนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากร ตัวอย่างเช่น การจัดเก็บข้อมูลรายแปลง ข้อมูลผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ข้อมูลสายทางถ่ายโอนของ อบจ. ข้อมูลโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ดำเนินการ หรือข้อมูลการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น
                         ดังนั้น เพื่อนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้อมูลสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงจำเป็นต้องทำการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการประสานงานและวางระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

 

2. วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและวางระบบการจัดเก็บข้อมูล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 ตำบลนำร่อง ประกอบด้วย ตำบลท่าผาปุ้ม
อ.แม่ลาน้อย ต.ปางหมู ต.ห้วยผา ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง ต.แม่ฮี้ อ.ปายและ ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม และขยายฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดในอนาคต
         2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่
         3. เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ GIS ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แก่ประชาชน หน่วยงานต่างๆ