การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

สำรวจพื้นที่หมู่บ้านแม่อูมอง หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า

          คณะทำงาน GIS นำโดยท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านเรณู นะนักวัฒน์ ประธานคณะทำงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่านสกนธ์ สวพันธ์พงศ์ และคณะทำงาน เดินทางไปสำรวจพื้นที่หมู่บ้านแม่อูมอง หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า เพื่อสำรวจพื้นที่ทำกินและพื้นที่โดยรอบของหมู่บ้าน

ชั้นข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานะการณ์ภัยแล้งจากภาพถ่ายดาวเทียม

สถานะการไฟป่าจากภาพถ่ายดาวเทียม