การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

สาธิตการจับพิกัด GPS ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านใน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง

         นายสกนธ์  สวพันธ์พงศ์  ประธานคณะทำงาน  และคณะทำงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศูนย์ GIS) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน สาธิตการจับพิกัด GPS ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านใน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จำนวน 37 คน ตามโครงการฝึกอบรมการสำรวจเพื่อจัดการที่ดินทำกิน และเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ของตำบลเสาหิน ณ โรงเรียนบ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

ชั้นข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานะการณ์ภัยแล้งจากภาพถ่ายดาวเทียม

สถานะการไฟป่าจากภาพถ่ายดาวเทียม