การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

Map 10 Infrastructure

 

 

 

 

Map 10 Infrastructure คือชุดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยชั้นข้อมูลคือ
       10.1. bridge คือ ตำแหน่งสะพาน
       10.2. factory คือ ตำแหน่งโรงงานอุตสาหกรรม
       10.3. health คือ ตำแหน่งสถานบริการสาธารณะสุข
       10.4. places คือ ตำแหน่งสถานที่สำคัญของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ
       10.5. road คือ ถนน ที่มีความละเอียด 1:4,000 ในเขตเมือง และ 1:20,000 ในเขตชนบท
       10.6. schools คือ ตำแหน่งโรงเรียน
       10.7. trans คือ เส้นทางคมนาคม ที่มีความละเอียด 1:50,000
       10.8. wat คือ ตำแหน่งสถานที่ทางศาสนา (วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์ มัสยิด)