การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7
การประชาคมเพื่อออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสต์บ้านห้วยแก้วบน วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

Map 04 Water

 

 

 

 

Map 04 Water คือ ชุดข้อมูลทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วยชั้นข้อมูลคือ
       4.1 basin คือ ขอบเขตลุ่มน้ำ
       4.2 irr_prj คือ ตำแหน่งโครงการชลประทาน
       4.3 stream คือ เส้นทางน้ำสายหลักและรอง
       4.4 well คือ ตำแหน่งบ่อน้ำใต้ดิน
       4.5 wshd_cl คือ ชอบเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
       4.6 wtr_body4k คือ ตำแหน่งแหล่งน้ำผิวดิน มาตรส่วนแผนที่ 1:4,000
       4.7 wtr_body50k คือ ตำแหน่งแหล่งน้ำผิวดิน มาตราส่วนแผนที่ 1:50,000