“บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน (ประเพณีปอยส่างลอง) ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562

          นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต ๒ อำเภอเมือง เป็นตัวแทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติร่วมกิจกรรม “บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน (ประเพณีปอยส่างลอง) ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมจัดงานประเพณีปอยส่างลอง และจัดการอบรมหลังบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือมาเป็นระยะเวลายาวนานและเพื่อให้ผู้บรรพชา-อุปสมบทได้การศึกษาถึงแก่นแท้แห่งสาระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ น้อมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดถึงได้สร้างเนื้อนาบุญในการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒