“บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน (ประเพณีปอยส่างลอง) วัดผาบ่องเหนือ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562

          นายสุรเดช พร้อมเพิ่มพูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 4 อำเภอเมือง เป็นตัวแทนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติร่วมกิจกรรม “บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน (ประเพณีปอยส่างลอง) วัดผาบ่องเหนือ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ณ วัดผาบ่องเหนือ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมขบวนแห่ครัวหลู่ พร้อมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมจัดงาน เพื่อร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือมาเป็นระยะเวลายาวนานและเพื่อให้ผู้บรรพชา-อุปสมบทได้ศึกษาถึงแก่นแท้แห่งสาระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดถึงได้สร้างเนื้อนาบุญในการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคง อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 30 มีนาคม 2562