“บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน (ประเพณีปอยส่างลอง) วัดถ้ำลอด ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติร่วมงาน “บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน (ประเพณีปอยส่างลอง) วัดถ้ำลอด ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ณ วัดถ้ำลอด ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนายนิยม ชุ่มธิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 2 อำเภอปางมะผ้า และผู้อำนวยการกองการศึกษาพร้อมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมจัดงาน เพื่อร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือมาเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อให้ผู้บรรพชา-อุปสมบทได้ศึกษาถึงแก่นแท้แห่งสาระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดถึงได้สร้างเนื้อนาบุญในการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคง อีกทั้งเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 31 มีนาคม 2562