“บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน วัดม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562

          นายนฤวุฒิ นิรุตติพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติร่วมงาน “บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน วัดม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ณ วัดม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา และมอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม เพื่อร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และให้ผู้บรรพชา - อุปสมบทได้ศึกษาถึงแก่นแท้แห่งสาระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดถึงได้สร้างเนื้อนาบุญในการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคง อีกทั้งเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 2 เมษายน 2562