ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAS

ประจำปีงบประมาณ 2562  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITAS  ประจำปีงบประมาณ 2562  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ป.ป.ช.  กำหนด  และเพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียนร้อย  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (บุคคล  นิติบุคคล  บริษัทเอกชน  หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม 2562 ตามช่องทางนี้

1.ผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/eit/t8acvr

2.ผ่าน QR Code