ระบบสารสนเทศภายในองค์กร

ลำดับ รายการ หน่วยงานรับผิดชอบ
1   ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์  กองคลัง
2   ระบบคลังเอกสารออนไลน์ กองคลัง