[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่เสียหายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ส-ยทาง มส.ถ. 1-003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ 10 ต.ผ่าบ่อง - บ้านห้วยตอง ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม

[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่เสียหายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ส-ยทาง มส.ถ. 1-003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ 10 ต.ผ่าบ่อง - บ้านห้วยตอง ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (ตามแบบแปลน อบจ.มส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง