[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาการแสดงพิธีเปิด ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม สืบสานประเพณีดับไฟเทียน ปอยอ่องจ๊อด ต.แม่ฮี้ อ.ปาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาการแสดงพิธีเปิด ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม สืบสานประเพณีดับไฟเทียน            ปอยอ่องจ๊อด ต.แม่ฮี้ อ.ปาย ประจำปี 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง