[ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มส.ถ.๑-๐๐๐๙ บ้านห้วยหยวก-บ้านแม่โถกลาง ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยว

[ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มส.ถ.๑-๐๐๐๙ บ้านห้วยหยวก-บ้านแม่โถกลาง ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)