แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561

-- ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

-- คำนำ สารบัญ

-- ส่วนที่ 1  บทนำ

-- ส่วนที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-- ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

-- ส่วนที่ 4  การนำแผนสามปีไปสู่การปฏิบัติ

               -- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

              -- บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-- ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

-- ส่วนที่ 6  แผนที่ยุทธศาสตร์

-- ภาคผนวก