แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2559-2563

--ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)

--คำนำ

--สารบัญ

--บทที่ 1 บทนำ

--บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

--บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          -- การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

--บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

          --รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

--บทที่ 5 การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

--ภาคผนวก