เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา/ประกวดราคา

 

pdfแบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญาจ้าง)

pdfบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 / บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 / บทนิยาม

pdfแบบใบเสนอราคา

pdfตัวอย่างสัญญาจ้าง (สัญญาจ้างแบบสัญญาจ้าง)

pdf- ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย (สัญญาซื้อขายแบบสัญญาซื้อขาย)

pdfแบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

pdf- แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)

pdf- แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้าง)

pdf- แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานซื้อโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

pdf- แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาซื้อ)

pdf- บทนิยาม

pdf- ใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

pdf- ใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

pdf- แบบใบเสนอราคา

pdf- แบบฟอร์มหนังสือรับรองผลงาน

pdf- แบบฟอร์มหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญาซื้อขาย/จ้าง

pdf- แบบฟอร์มหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญาประมูลอิเล็กทรอนิกส์

pdf- แบบฟอร์มหนังสือแจ้งส่งมอบงาน