ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน