ปรกาศผลการรับสมัครคักเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์หารบริหารจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังห

ปรกาศผลการรับสมัครคักเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์หารบริหารจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร  หรือข้าราชการประเภทอื่น  ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน