รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวั

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร  หรือข้าราชการประเภทอื่น  ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร  มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน