แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการ เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 60
ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 89
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 122
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 276
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 309
รายงานผลการประเมินตนเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 563
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 604