แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 254
ข้อมูลผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการ เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 317
ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 328
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 353
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 538
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 589
รายงานผลการประเมินตนเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 790
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 859