แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการ เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 30
ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 57
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 87
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 244
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 269
รายงานผลการประเมินตนเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 532
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 573