แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 88
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริกาสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 735
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ในการให้บริการสาธารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 634
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 614
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 633
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริกาสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 766
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 851