แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2562 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 67
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริกาสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 831
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ในการให้บริการสาธารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 695
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 680
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 708
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริกาสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 839
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 947