แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศปรับปรุงการให้บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ เขียนโดย ประภัสสร เย็นใจ 68
การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 181
การงดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2549 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 250
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2549 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 266
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2561 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 345
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจัหงัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2561 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 380
การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 350
การมอบอำนาจให้รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อำนวยการกองในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 304
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 560
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน 407