แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 17
การงดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2549 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 97
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2549 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 101
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2561 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 170
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจัหงัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2561 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 226
การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 186
การมอบอำนาจให้รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อำนวยการกองในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 176
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 427
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน 280
การจัดตำแหน่งเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) 305