แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2561 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 128
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจัหงัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2561 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 174
การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 138
การมอบอำนาจให้รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อำนวยการกองในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 137
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 388
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน 249
การจัดตำแหน่งเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) 268
การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 717
ผนวก ก. บัญชีมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 668
การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 774