แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 70
การงดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2549 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 157
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2549 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 151
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2561 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 231
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจัหงัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2561 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 284
การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 237
การมอบอำนาจให้รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อำนวยการกองในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 220
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 478
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน 321
การจัดตำแหน่งเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) 364