แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาตรรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.2560 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 160
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 168
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 169
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน ประจำปีงบประมาณ เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 182
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 183
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุธรณ์และการร้องทุกข์ เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 173
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานทางวินัยและการให้ออกจากราชการ เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 161
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 205
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 169
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 185