แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาตรรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.2560 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 231
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 263
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 273
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน ประจำปีงบประมาณ เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 272
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 275
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุธรณ์และการร้องทุกข์ เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 267
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานทางวินัยและการให้ออกจากราชการ เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 246
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 313
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 243
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 259