แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 213
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 330
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 277
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 322
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 322
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเต็ม เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 282
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 246
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 282
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 299
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 290