แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 201
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 237
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 227
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 231
มาตรการป้องกันการรับสินบน เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 195
แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 162
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 203
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 213
คู่มือการขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 238
คู่มือสำหรับประชาชน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 320
คู่มือสำหรับประชาชน การขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 287
คู่มือจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 281
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฏหมาย เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 291
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 300
คู่มือประกอบการเบิกจ่ายเงิน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 264
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 295
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 294