แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 61
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 63
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 63
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 55
มาตรการป้องกันการรับสินบน เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 56
แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 38
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 58
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 60
คู่มือการขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 57
คู่มือสำหรับประชาชน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 125
คู่มือสำหรับประชาชน การขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 120
คู่มือจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 123
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฏหมาย เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 121
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 123
คู่มือประกอบการเบิกจ่ายเงิน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 115
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 114
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 119