แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาเครื่องเสียง (ชุดกลาง) ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อ.แม่สะเรียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 4
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาการแสดงร่วมขบวน ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อ.แม่สะเรียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ทรงสูง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ทรงสูง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 5
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ทรงสูง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 4
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อชุดกีฬาสำหรับการแข่งขัน จำนวน 39 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 4
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาทำชั้นวางของสำหรับใช้ในโรงเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 17
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาพิธีเปิด ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อ.แม่สะเรียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาเครื่องเสียง (ชุดกลาง) ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อ.แม่สะเรียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาสะล้อ ซอ ซึง ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อ.แม่สะเรียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาติดตั้งเวที พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งเวที ขนาดใหญ่และจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อ.แม่สะเรียง ประจำปี 2562 โดยวิธี เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาเครื่องเสียง ระบบแสง สี ชุดใหญ่ ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อ.แม่สะเรียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างทำโคมไห ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 14 นิ้ว จำนวน 153 ลูก ตามโครงการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อ.แม่สะเรียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โ เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างทำโคม 16 เหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 290 ลูก ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อ.แม่สะเรียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพ เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างทำโคม 16 เหลี่ยม ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 40 ลูก ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อ.แม่สะเรียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาทำจองพารา จำนวน 2 หลัง ภายใต้กิจกรรม จัดงานเทศกาลออกพรรษา (ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาพิธีเปิด ชุดใหญ่ ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อ.แม่สะเรียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างทำผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำหรับติดตั้งห้องประชุมของศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำอำเภอแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 17
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 588 คน ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2562 รวมจำนวน 8 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 24
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาอินเตอร์เน็ต สำหรับโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 4
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาบริการ Internet FTT x 1 Port ความเร็ว 300 Mbps/300Mbps เลขหมายอินเตอร์เน็ต 5361J5647 กองกิจการสภา อบจ.มส. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 4
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาบริการ Internet FTT x 1 Port ความเร็ว 200 Mbps/200Mbps เลขหมายอินเตอร์เน็ต 053611077 / 5361J6088 ศูนย์คนพิการ อบจ.มส. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 รายเดือน Fiber 2 U ความเร็ว 50 Mb/50Mb (ตั้งแต่ 1 ตุลาค เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน Fiber 2 U ความเร็ว 50 Mb/50Mb (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563) จำนวน 12 เดือน ติดตั้งที่โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 4
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาบริการ Internet เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่งนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 17
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาบริการตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 27
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 24
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 21
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต FTTx ความเร็วสูงสุด (Download/Upload) 50 Mbps/20 Mbps ของหมายเลข 053-682572 ร้านเฮ็ดก้อเหลียว 3 (อำเภอแม่สะเรียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 16