แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนรู้ (ระดับชั้นมัธยม) จำนวน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 5
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนรู้ (วิชาศิลปะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนรู้ (วิชาดนตรี) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดหาศิลปิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดหาศิลปิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 4
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ใช้ในราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนรู้ (ระดับประถม) จำนวน ๙๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา]ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนรู้ (ระดับชั้นอนุบาล) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 10
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายทาง มส.ถ.๑-๐๐๐๑ บ้านไม้ซางหนาม-บ้านกลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวั เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างพิมพ์วารสาร แม่ร่องสอน ฉบับประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล (แผนที่ร่องรอยการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้ื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาจัดสถานที่และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ทรงสูง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๖ คัน ตามโครงการนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ เพื่อใช้กับรถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อ ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๕ แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้กับรถบด ยี่ห้อ Ingersolland หมายเลขทะเบียน ถข ๙ แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดหาวัตถุดิบและวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 26 รายการ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านศิลปวัฒธนธรรมท้องถิ่น (ไตศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างซ่อมครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 1
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(ทรงสูง)พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 28 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 1
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดสถานที่และไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงาน ภายใต้กิจกรรมสืบสานประเพณี เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 1
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างออกแบบวารสาร "แม่ร่องสอน" ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2562 เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 1
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างตรวจเช็คระบบเบรกและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๑๗๐๖ แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ใช้ในราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดเครื่องเล่นสวนสนุก ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเต็นท์ผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 5