แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ประกวดราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอุทยานการเรียนรู้ ไทใหญ่และชาติพันธ์ุ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลับชุมชนแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 3
[ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอุทยานการเรียนรู้ ไทใหญ่และชาติพันธ์ุ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลับชุมชนแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 1
[ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำอนุบาล โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ต.จองคำ องเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 4
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 2
[ประกวดราคา] จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง มส.ถ.1-0005 บ้านท่าข้าม-บ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 6
[ร่างขอบเขตงาน] งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำอนุบาล โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ต.จองคำ องเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างพิมพ์วารสาร แม่ร่องสอน ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 4
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใต้กิจกรรม บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน (ประเพณีปอยส่างลอง) วัดบ้านหมอกจำแป่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใต้กิจกรรม บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน (ประเพณีปอยส่างลอง) ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 4
[ร่างขอบเขตงาน] งานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มส.ถ. 1-0005 บ้านท่าข้าม - บ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังห เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 9
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้กับรถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 105 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 4
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับรถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 114 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) 1 รายการ เพื่อใช้กับรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 659 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 9
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ เพื่อใช้กัลรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ Hidromek หมายเลขทะเบียน ตค 192 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) 1 รายการ เพื่อใช้กับรถบรรทุกชานต่ำ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-1767 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 106 แม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 1
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ เพื่อใช้กับรถเทรลเลอร์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ต 0020 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 1
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 1
[ประกาศผู้ชนะการเาสนอราคา] ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 1
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9 รายการ เพื่อใช้กับรถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อโคมัตสุ หมายเลขทะเบียน ตค 48 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 11
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่ สำหรับรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-1542 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 10
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาบริการตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักดรและเครื่องยนต์อื่นๆ ตามโครงการบริการด้านเครื่องจักรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบริการสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 0
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักดรและเครื่องยนต์อื่นๆ ตามโครงการบริการด้านเครื่องจักรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบริการสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 0
[ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดต้นไม้(ต้นจามจุรี) จำนวน 2 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 8
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อเครื่องไทยทาน จำนวน 20 ชุด ภายใต้กิจกรรม บรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน (ประเพณีปอยส่างลอง) วัดถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด องปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 9