แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารทีว่าในประเภทและระดับเดียวกัน เขียนโดย ประภัสสรณ์ เย็นใจ 1126
ประกาศการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารทีว่างในประเภทและระดับเดียวกัน เขียนโดย ประภัสสรณ์ เย็นใจ 1714
[ประกาศ] รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าราชการครูประเภทอื่นหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 5025
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 7606
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 7431
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 8618
การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 10578
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 11405
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 11801
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 11649