รายงานการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2561

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

"โครงการสัมนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชรหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต 
: คิดดี ทำดี ป้องกันเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต


"โครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริหารงานพัสดุและบริหารระบบงบประมาณภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"

หลักสูตร "Checklist หลักเกณฑ์ระบบแท่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเตรียมพร้อมสู่การบริหารงานบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการส่วนท้องถิ่นฉบับล่าสุด"


"เทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรืออาคาร หรือเครื่องเล่น" 
ตามกฏหมายใหม่ และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
(ปรับปรุงใหม่เดือนกันยายน 2559) 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ อบจ.แม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม