ประกาศยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากผู้พักในโรงแรม


พิมพ์   อีเมล