ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

     โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

     อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

     สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

     กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

        1.มติ

        2.กฎหมาย

        3.ประกาศ

        4.กฎกระทรวง

        5.พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

     ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

        1.คำวินิจฉัย

        2.ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

        3.ผลผู้ชนะการเสนอราคา

     นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

        1.การตีความ

        2.นโยบาย

     แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

        1.แผนงาน

        2.โครงการ

        3.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

     คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

        1.คำสั่ง

        2.คู่มือแนะนำวิธี

     สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)

     สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

     มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

     ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ

     แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

     สรุปผลความพึงพอใจ

     สถิติผู้เข้าใช้บริการ

     กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

 


พิมพ์   อีเมล