ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน


พิมพ์   อีเมล