"มหกรรมไร่หมุนเวียน และการสถาปนาพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน"

 

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน "มหกรรมไร่หมุนเวียน และการสถาปนาพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553" โดยได้รับเกียรติจากนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งในงานนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชนสังคม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ตัวแทนเครือข่ายชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในเขตวัฒนธรรมพิเศษ 12 พื้นที่ เครือข่ายสหพันธุ์เกษตรกรภาคเหนือ นักวิชาการ นักพัฒนา องค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน โดยงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2563 เวลา 09.00 น. 

 


พิมพ์   อีเมล