กำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2562 - 2564

กำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2562 - 2564


พิมพ์   อีเมล