โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลเมืองแปง ณ วัดเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในวันที่ 21 เมษายน 2562


พิมพ์   อีเมล