โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิบล้านบุรี รีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พิมพ์   อีเมล