โครงการ ป้องกันและควบคุม การระบาดของโรคติดต่อในคน สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกระยะที่ 2

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการโครงการ ป้องกันและควบคุม การระบาดของโรคติดต่อในคน สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกระยะที่ 2  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลดอัตราการป่วย จากการแพร่เชื้อของคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน และความเสี่ยงในการเสียชีวิตของประชาชนในกรณีที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วมีภาวะแทรกซ้อน ขนุนแรง โดยจัดหาผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงชนิดสเปรย์ แจกจ่ายให้กับครัวเรือนที่มีสมาชิกที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกใช้ฉีดพ่นตามร่างกายเพื่อป้องกันยุงกัด

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ออกแจกจ่าย


พิมพ์   อีเมล