ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา" อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2563

          นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา" อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2563 และมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมฯ ณ บริเวณเวทีลานวัฒนธรรมบ้านทุ่งแล้ง ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยนางเรณู นะนักวัฒน์ รองปลัดฯ .,นายคำปัน คำปะวัน รองประธานสภาฯ .,ผอ.กอง,หัวหน้าฝ่าย เพื่อร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2563

 

 


พิมพ์   อีเมล