ชี้แจงกรณีไม่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
ชี้แจงกรณีไม่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

                       อบจ. แม่ฮ่องสอนชี้แจงกรณีไม่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
                       ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
                       โดยอบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการประเมินค่าคะแนนในภาพรวมของหน่วยงาน มีผลคะแนนอยู่ที่69.65 ระดับผลประเมิน C ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์
                       การประเมิน นั้น อบจ.แม่ฮ่องสอน พิจารณาแล้วว่าผลคะแนนการประเมินลดลงจากปีที่แล้วเกินสมควร เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเบื้องต้นจากผลคะแนน
                       พบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 ดํานการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ํา ซึ่งส่งผลให้คะแนนรวมลดลง
                       และเกิดผลกระทบในด้านความเชื่อมั่นของประชาชน เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ทางเราขอนำเรียนว่าได้นํามีการส่งข้อมูล
                       สําหรับขอรับการประเมินไว้แล้วอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ บนเว็ปไซต์โดยจัดทําข้อมูลเป็นหมวดหมู่ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้                    
                      ทั้งนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอนจึงขออุทธรณ์ผลคะแนนในรายข้อ ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินเป็น 0 ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อทบทวนการประเมิน ต่อไป
 
 

พิมพ์   อีเมล