วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

                 ในวันที่ (23 ต.ค. 63) เวลา 08.30 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
                 แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีส่วนราชการ
                 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและตัวแทนภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอม-
                 เกล้าเจ้าอยู่หัวศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเวลา 10.30 น.นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด-
                 แม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
                 องค์กรเอกชน และตัวแทนภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ วัวป่าถ้ำวัว

 


พิมพ์   อีเมล