อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) นางเรณู นะนักวัฒน์ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา พร้อมคณะวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบวนการการเลือกตั้ง และขั้นตอนการรับสมัคร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 

 


พิมพ์   อีเมล