ซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน

          นางเรณู นะนักวัฒน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ. แม่ฮ่องสอน , นายจักรกฤช สวนดอก รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะวิยากรจาก สนง.กกต.จ.มส. ร่วมซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (19.00 น.)

 

 


พิมพ์   อีเมล