กิจกรรมสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

          นางเรณู นะนักวัฒน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.มส. , คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.มส , คณะผู้บริหาร อบจ.มส. , ผู้สมัครับเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.แม่่ฮ่องสอน และผู้ติดตาม เข้าร่วมกิจกรรมสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้เรื่องใช้จ่ายในการเลือกตั้งและการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 

 


พิมพ์   อีเมล