ตำแหน่งประเภท วิชาการ

สายงาน เลขานุการและจัดการงานทั่วไป

สายงาน การเจ้าหน้าที่

สายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน

สายงาน จัดการงานทะเบียนและบัตร

สายงาน นิติการ

สายงาน วิชาการคอมพิวเตอร์

สายงาน วิชาการเงินและบัญชี

สายงาน วิชาการคลัง

สายงาน วิชาการจัดเก็บรายได้

สายงาน วิชาการพัสดุ

สายงาน ตรวจสอบภายใน

สายงาน วิชาการพาณิชย์

สายงาน ประชาสัมพันธ์

สายงาน พัฒนาการท่องเที่ยว

สายงาน วิเทศสัมพันธ์

สายงาน วิชาการเกษตร

สายงาน วิชาการประมง

สายงาน วิชาการสวนสาธารณะ

สายงาน วิทยาศาสตร์

สายงาน วิชาการสาธารณะสุข

สายงาน พยาบาลวิชาชีพ

สายงาน กายภาพบำบัด

สายงาน วิชาการอาชีวบำบัด

สายงาน แพทย์แผนไทย

สายงาน วิชาการสุขาภิบาล

สายงาน วิชาการสิ่งแวดล้อม

สายงาน โภชนาการ

สายงาน เทคนิคการแพทย์

สายงาน วิทยาศาสตร์การแพทย์

สายงาน รังสีการแพทย์

สายงาน เภสัชกรรม

สายงาน ทันตแพทย์

สายงาน นายสัตวแพทย์

สายงาน แพทย์

สายงาน วิศวกรรมโยธา

สายงาน สถาปัตยกรรม

สายงาน ผังเมือง

สายงาน วิศวกรรมเครื่องกล

สายงาน วิศวกรรมไฟฟ้า

สายงาน วิศวกรรมสุขาภิบาล

สายงาน จัดการงานช่าง

สายงาน พัฒนาชุมชน

สายงาน สังคมสงเคราะห์

สายงาน วิชาการศึกษา

สายงาน บรรณารักษ์

สายงาน วิชาการวัฒนธรรม

สายงาน สันทนาการ

สายงาน พัฒนาการกีฬา

สายงาน ภัณฑารักษ์

สายงาน จัดการงานเทศกิจ

สายงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


พิมพ์   อีเมล