ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

สายงาน ปฏิบัติงานธุรการ

สายงาน ปฏิบัติงานทะเบียน

สายงาน ปฏิบัติงานเวชสถิติ

สายงาน ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

สายงาน ปฏิบัติงานการคลัง

สายงาน ปฏิบัติงานพัสดุ

สายงาน ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

สายงาน ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

สายงาน ปฏิบัติงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

สายงาน ปฏิบัติงานการเกษตร

สายงาน ปฏิบัติงานประมง

สายงาน ปฏิบัติงานสัตวบาล

สายงาน ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ

สายงาน ปฏิบัติงานวิทยาศาตร์

สายงาน ปฏิบัติงานสาธารณสุข

สายงาน ปฏิบัติงานพยาบาลเทคนิค

สายงาน ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู

สายงาน ปฏิบัติงานสุขาภิบาล

สายงาน ปฏิบัติงานโภชนาการ

สายงาน ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์

สายงาน ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

สายงาน ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

สายงาน ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข

สายงาน สัตวแพทย์

สายงาน ปฏิบัติงานช่างโยธา

สายงาน ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ

สายงาน ปฏิบัติงานช่างสำรวจ

สายงาน ปฏิบัติงานช่างผังเมือง

สายงาน ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล

สายงาน ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

สายงาน ปฏิบัติงานช่างประปา

สายงาน ปฏิบัติงานช่างศิลป์

สายงาน ปฏิบัติงานช่างภาพ

สายงาน ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

สายงาน ปฏิบัติงานห้องสมุด

สายงาน ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน

สายงาน ปฏิบัติงานเทศกิจ

สายงาน ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


พิมพ์   อีเมล