[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง มส.ถ.๑-๐๐๑๐ บ้านแม่โถกลาง - บ้านขุนแม่ลาน้อย ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามแบบแปลนองค์การบริหารส่ว

[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง มส.ถ.๑-๐๐๑๐ บ้านแม่โถกลาง - บ้านขุนแม่ลาน้อย ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


พิมพ์   อีเมล