มอบรางวัลหมู่บ้านประชาธิปไตยให้แก่หมู่บ้านที่เข้าหลักเกณฑ์กิจกรรมหมู่บ้านประชาธิปไตย

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบรางวัลหมู่บ้านประชาธิปไตยให้แก่หมู่บ้านที่เข้าหลักเกณฑ์กิจกรรมหมู่บ้านประชาธิปไตย  โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอสบเมย, ขุนยวม และปาย เป็นผู้มอบรางวัล  ณ ที่ประชุมกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ในระหว่างวันที่ 2 -3 ก.พ. 2564


พิมพ์   อีเมล