เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งแรก ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

           นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งแรก ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยในการเปิดการประชุมได้มีการกล่าวปฏิญาณตน  ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบายให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ) และ ฝ่ายบริหาร มองประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก มีการบริหารจัดการ มีหลักการ มีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบตาม หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อีกทั้งต้องตอบโจทย์ในเชิงพื้นที่ โดย ร่วมวางแผนการพัฒนาจังหวัด ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำ จากนั้น นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบใบประกาศผลการเลือกตั้งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          โดยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งแรกนี้ ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเลือก นายดนุภัทร์ เชียงชุม สมาชิกสภา อบจ. เขต ๒ อำเภอปาย เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด , นายพงษ์เพชร จันทร์อ้าย สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓ อำเภอสบเมย เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ ๑ , นายยงยศ มัธยัสสิน สมาชิกสภา อบจ.เขต ๑ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ ๒ และมีมติเลือก นางกรรณิกา สุนทร ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ในวันเสาร์ ที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป


พิมพ์   อีเมล