“เวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ตามโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน “มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด 19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพบปะตัวแทนคนพิการจากสมาคม/ ชมรมคนพิการต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เข้าร่วม “เวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ตามโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน “มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด 19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมภายในงานเป็นการทบทวนข้อเสนอจากเวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2563 และเป็นการระดมความคิดเห็น/ ข้อเสนอเชิงนโยบาย ปี 2564 เพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น

.


พิมพ์   อีเมล